CONTACT 

Chairman - Mr.Doan Anh Hoang 
doananhhoang@isvietnam.edu.vn 
Director - Meritorious Artist Hoang Xuan Binh 
xuanbinh.music9dt@gmail.com
Secretary - Mr.Tran Tuan Trung 
trung.tran@isvietnam.edu.vn
Secretary - Ms.Nguyen Quynh Thu
thu.nguyen@isvietnam.edu.vn

© 2018 by International School of Vietnam